| Все для веслування | Сауна Київ | Пляжний волейбол | Оренда футбольного поля | Контакти |
Головна Новини і статті Посадові обов'язки тренера-викладача та інша корисна інформація для вихованців ДЮСШ і їх батьків

Посадові обовязки тренера-викладача

 

Тренер - викладач виконує такі посадові обов’язки:

1. Здійснює навчання і виховання учнів – спортсменів із врахуванням специфіки обраного виду спорту, проводить навчально – тренувальні заняття в закріплених за ним згідно розподілу педагогічного навантаження в групах, забезпечує під час тренувань належний порядок і дисципліну.

2. Реалізує прийняту в спортшколі навчальну програму з веслування академічного у відповідності з навчальним планом, власним поурочним планом і розкладом занять, використовує при цьому різноманітні прийоми, методи і засоби навчання.

3. Забезпечує рівень спортивної підготовки учнів – спортсменів, який відповідає вимогам державних програм з виду спорту, року та етапу підготовки.

4. Виконує правила і норми охорони праці, техніки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров’я учнів – спортсменів під час навчально – тренувального процесу та проведенні різних спортивно – масових заходів, несе персональну відповідальність за життя та здоров’я  вихованців під час проведення навчально – тренувальних занять, змагань, інших спортивно – масових заходах.

5. Оперативно повідомляє керівників спортшколи про кожен нещасний випадок, приймає заходи щодо надання першої долікарської допомоги.

6. Вносить пропозиції про покращення і оздоровлення умов проведення навчально – тренувального процесу, а також доводить до відома адміністрації спортшколи про всі недоліки в забезпеченні навчально – тренувального процесу, які знижують життєдіяльність і працездатність вихованців.

7. Проводить інструктажі – бесіди з учнями – спортсменами з правил безпеки занять фізичними вправами і спортом.

8. Організовує вивчення учнями – спортсменами правил охорони праці.

9. Здійснює контроль за дотриманням правил (інструкцій) з охорони праці.

10. Веде у встановленому порядку документацію навчальних груп, здійснює поточний контроль відвідувань вихованців та за веденням ними щоденників тренувань.

11. Допускає у визначеному порядку на заняття представників адміністрації і медичних працівників з метою контролю і оцінки своєї діяльності, а також медичного контролю за фізичних станом та навантаженням учнів – спортсменів.

12. Заміняє на заняттях тимчасово відсутніх тренерів – викладачів згідно розпорядження директора чи його заступника.

13. Дотримується Статуту і Правил внутрішнього розпорядку спортшколи, інших локальних правових актів спортшколи.

14. Створює умови для дотримання законних прав і свобод учнів – спортсменів.

15. Готується до проведення навчально – тренувальних занять, систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь в діяльності тренерської ради з виду спорту та інших формах методичної роботи, які прийняті в спортшколі.

16. Бере участь в роботі педагогічної ради спортшколи і на нарадах, які проводяться адміністрацією спортшколи.

17. Підтримує постійний зв’язок з батьками (особами, які їх займають) учнів – спортсменів.

18. Проходить періодичне медичне обстеження.

19. Дотримується етичних норм поведінки в спортшколі, побуті, в громадських місцях, які відповідають соціальному статусу тренера – викладача.

 

Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у ДЮСШ «Буревісник», мають право на:

 

1. Внесення керівництву ДЮСШ «Буревісник» та органам виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву спортивної школи і тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують правила (інструкції) внутрішнього трудового розпорядку спортивної школи та посадові інструкції;

2. Участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування спортивної школи, у заходах, пов'язаних з організацією спортивної роботи;

3. Підвищення кваліфікації за рахунок коштів спортивної школи та інших джерел;

4. Вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;

5. Захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства;

6. Моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;

7. Забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям виходячи з фінансових можливостей ДЮСШ «Буревісник», індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

8. Безпечні та нешкідливі для здоров'я умови.

 

Тренери-викладачі та інші фахівці, які залучені до навчально-тренувальної та спортивної роботи у спортивній школі, зобов’язані:

 

1. Користуватися в роботі навчальними програмами з академічного веслування;

2. Навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;

3. Сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров'я;

4. Здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, дотримуватися вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренувальної роботи;

5. Додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

6. Здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм антидопінгового законодавства;

7. Берегти здоров'я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження в установленому порядку;

8. Постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;

9. Вести документацію з питань виконання посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);

10. Сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

11. Проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;

12. Додержуватися вимог статуту спортивної школи, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов'язки, накази і розпорядження керівництва спортивної школи;

13. Брати участь у роботі тренерської ради спортивної школи;

14. Додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи.

 

Старший тренер-викладач виконує обов'язки, визначені для тренерів-викладачів, і здійснює контроль за діяльністю тренерів-викладачів з видів спорту, несе відповідальність за організацію навчально-тренувального процесу, комплектування та проведення тренерських рад відділень, організацію заходів з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів і за результати виступу спортсменів на змаганнях та здійснює контроль і несе відповідальність за додержання норм антидопінгового законодавства.

 

З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у ДЮСШ «Буревісник» утворюється тренерська рада, яку очолює її директор.

Тренерська рада спортивної школи:

·  вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи у школі, розглядає питання організації роботи відділень, комплектування груп, додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці тощо;

·  розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності спортивної школи;

·  визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи;

·  розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

·  вносить керівництву спортивної школи пропозиції щодо налагодження міжнародних спортивних зв'язків;

·  захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

·   розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю спортивної школи.

 

Вихованці спортивної школи мають право на:

 

1. Здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінчення спортивної школи та оригіналу особистої картки спортсмена, форми яких затверджуються Мінмолодьспортом та МОН;

2. Проходження підготовки відповідно до навчальних програм з академічного веслування під керівництвом тренера-викладача;

3. Безпечні та нешкідливі умови для тренувань;

4. Користування матеріально-технічною, спортивною базою;

5. Одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального користування виходячи з фінансових можливостей ДЮСШ «Буревісник»;

6. Забезпечення в установленому порядку виходячи з фінансових можливостей ДЮСШ «Буревісник» спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, організація проживання під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїзду до місця проведення таких зборів і змагань. Порядок забезпечення вихованців спортивної школи харчуванням, спортивним одягом та спортивним взуттям під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань визначається Мінмолодьспортом за погодженням з Мінфіном;

7. Медичне обслуговування та фармакологічне забезпечення відповідно до законодавства виходячи з фінансових можливостей ДЮСШ «Буревісник»;

8. Одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;

9. Представлення в органах громадського самоврядування ДЮСШ «Буревісник»;

10. Захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

 

Вихованці спортивної школи зобов'язані:

 

1. Поєднувати заняття в ДЮСШ «Буревісник» з навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі та інших навчальних закладах;

2. Виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;

3. Підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;

4. Додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;

5. Брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених індивідуальними і календарними планами;

6. Додержуватися вимог медичного контролю та проходити  один раз на рік диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах початкової підготовки;

7. Виконувати положення антидопінгового законодавства;

8. Берегти державне, громадське і особисте майно;

9. Додержуватися вимог статуту, правил поведінки вихованця ДЮСШ «Буревісник».

 

Функції батьківського комітету:

 

1. Сприяє забезпеченню оптимальних умов для організації тренувального процесу (надає допомогу у придбанні обладнання, спортивного інвентарю, навчально-тренувальних зборів та інше).

2. Координує діяльність навчально-тренувального процесу.

3. Проводить роз'яснювальну й консультативну роботу серед батьків (законних представників) спортсменів про їхні права й обов'язки.

4. Сприяє у проведенні спортивно-шкільних заходів.

5. Бере участь у підготовці ДЮСШ «Буревісник» установи до нового сезону.

6. Разом із керівництвом ДЮСШ «Буревісник» контролює організацію якості харчування учнів, медичного обслуговування.

7. Надає допомогу керівництву ДЮСШ «Буревісник» в організації та проведенні батьківських зборів.

8. Обговорює локальні акти ДЮСШ «Буревісник» з питань, що входять у компетенцію комітету.

9. Бере участь в організації безпечних умов здійснення тренувального процесу, виконання санітарно-гігієнічних правил і норм.

10. Взаємодіє з тренерським колективом ДЮСШ «Буревісник» з питань профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх учнів.

11. Взаємодіє з іншими органами самоврядування ДЮСШ «Буревісник» з питань проведення спортивно-шкільних заходів та всього іншого, що стосується компетенції комітету.

 

Права батьківського комітету

 

Відповідно до компетенції, батьківський комітет має право:

1. Вносити пропозиції керівництву та іншим органам самоврядування ДЮСШ «Буревісник»  й одержувати інформацію про результати їх розгляду.

2. Звертатися за роз'ясненнями в спортивну школу.

3. Одержувати інформацію від керівництва ДЮСШ «Буревісник», інших органів самоврядування.

4. Брати участь в обговоренні локальних актів ДЮСШ «Буревісник».

5. Давати роз'яснення та вживати заходи з розглянутих звертань.

6. Виносити громадський осуд батькам, які ухиляються від виховання дітей у родині.

7. Заохочувати батьків (законних представників) спортсменів за активну роботу в комітеті, надання допомоги у проведенні спортивних заходів, тощо.

8. Організовувати постійні чи тимчасові комісії під керівництвом членів комітету для виконання своїх функцій.

9. Розробляти та приймати локальні акти (про батьківський комітет, про постійні й тимчасові комісії комітету).

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить